De Gereformeerde kerk van Hardenberg is ontstaan op
8 december 1887 toen de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde gemeente alhier besloot in doleantie te gaan. Een derde van de gemeente ging mee.

De Gereformeerde Gemeente stond vanaf dat moment bekend als "de Nederlandsche Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Hardenberg" of als "de Nederduitse Gereformeerde Kerk van Hardenberg", al of niet met de toevoeging "Dolerend".

Bij kerkenraadsbesluit van 20 juli 1892 werd als naam aangenomen: "Gereformeerde kerk te Hardenberg". De geschiedenis van de Doleantie in Hardenberg is boeiend beschreven door Ds.J.J. Wildeboer in "De Stad op de Berg" (uitgave v/h J. Boersma BV, Enschede, ISBN 9070058510).

Op 1 juli 1945 vond in Hardenberg de "Vrijmaking" plaats. Een deel van de Gereformeerden kon zich niet langer verenigen met het feit dat een bepaalde leer over de doop door de Synode dwingend werd voorgeschreven en "maakte zich vrij van deze besluiten". Hoe dit in Hardenberg is gegaan is uitgebreid beschreven in het boekje "Vertellende de Loffelijkheden des Heeren", geschreven door Ds. G. Th. Koopman (deze diende de kerk van 1943 tot 1946) en bewerkt door Henk Kisteman.

Degenen, die zich "vrij maakten", bleven zich "Gereformeerde Kerk" noemen, met de toevoeging: (vrijgemaakt). Men kwam eerst bijeen in de "Christelijke Bewaarschool", later in een kerkgebouw aan het Middenpad. In 1965 werd de nieuwe "Petrakerk" in gebruik genomen.

Begin jaren '80 werd de gemeente zó groot, dat gestart moest worden met "dubbele" kerkdiensten. Uiteindelijk werd de gemeente per 4 januari 1993 gesplitst in twee zelfstandige gemeenten: Hardenberg-Centrum en Hardenberg-Oost. In Hardenberg-Oost werd een nieuwe kerk gebouwd, "Het Morgenlicht". De gemeente van Hardenberg-Centrum bleef samenkomen in de "Petrakerk". In 1993, bij de splitsing, telde deze gemeente nog 565 leden. Dat aantal daalde, doordat er in het centrum van de stad weinig meer werd gebouwd, tot 428 in 2008. De laatste jaren groeit het ledental weer en op dit moment (half 2023) tellen we bijna 600 leden.

Op 1 mei 2023 zijn we samen gegaan met de Nederlandse Gereformeerde Kerken en hebben gekozen voor de naam en afkorting NGK