Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer is namens de kerkenraad belast met het beheer van de kerkelijke goederen en draagt tevens de uitvoerende verantwoordelijkheid over de financiele situatie van de kerkelijke gemeenschap. De commissie is verantwoording schuldig aan de kerkenraad. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd.

Door de kerkenraad wordt 1 lid als afgevaardigde aan de commissie toegevoegd. De door de kerkenraad benoemde boekhouders zijn als adviseur aan de commissie toegevoegd.

Commissie Zending en Hulpverlening

De Commissie Zending en Hulpverlening heeft tot taak de gemeente voor te lichten en te activeren inzake zending en hulpverlening, de kerkenraad te vertegenwoordigen bij vergaderingen van de met de kerk te Enschede-Noord samenwerkende kerken en bij andere bijeenkomsten betreffende het zendingswerk, alsmede het adviseren van de kerkenraad inzake aangelegenheden betreffende zending en hulpverlening.

Evangelisatiecommissie

De Evangelisatiecommissie heeft als taak de gemeente toe te rusten in het verbreiden van het evangelie in de eigen omgeving. Verder adviseert de commissie de kerkenraad in zaken met betrekking tot het Evangelisatiewerk.

Commissie Liturgie

De Commissie Liturgie adviseert de kerkenraad in aangelegenheden betreffende de liturgie. Ook organiseert zij de muzikale omlijsting van bijzondere diensten.

Commissie Vieringen

De Commissie Vieringen verzorgt de voorbereiding en uitvoering van de gemeentevieringen op de tweede Paas-, Pinkster- en Kerstdag.

Commissie Avondmaalszondagen

In onze gemeente is het de gewoonte dat gemeenteleden op de avond van de avondmaalszondagen in groepjes bij elkaar komen - ter kennismaking, ter versteviging van de onderlinge band, voor een goed gesprek of zomaar voor wat gezelligheid.
U wordt van harte uitgenodigd aan dit stukje gemeenteopbouw mee te doen, hetzij als "gastgezin", hetzij als bezoeker!

Commissie 55 plus

Deze commissie organiseert activiteiten en een uitstapje voor de 55 plussers in de gemeente.

Commissie “Kind en Kerk”

Deze commissie stimuleert de betrokkenheid van kinderen bij de kerk en de kerkdiensten. Zo organiseert de commissie de zgn. “Kids Club”, waarbij de kinderen tijdens een deel van de eredienst in een aparte ruimte op hun niveau met de Bijbel bezig zijn.